Salı, Kasım 28, 2006

OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM MİSYONU

Yirmi birinci yüzyılda, her zamandan çok, eğitimde kalitenin üzerinde durmanın gereği olduğu bilinmektedir. Çünkü, yeni yüzyılın en önemli sıfatlarından biri ?bilgi çağı?dır. Yarının toplumu ?bilgi çağı insanı?ndan meydana gelecek, bilgi toplumu olacaktır. Bundan dolayı bu süreçte eğitim olgusuna her zamankinden daha fazla değer verilmesi gerekecektir. Eğitim sürecinin odağında her zaman olduğu gibi, yarın da ?okul? olacağı görülmektedir. Öyleyse yarının okulları bilgi çağı insanını yetiştirecek nitelikte, ?öğrenen kurumlar? olmak zorundadır. Klâsik eğitim sistemlerinin ?öğreten okulları?ndan, modern eğitim sistemlerinin ?öğrenen okulları?na geçmenin zorunluluğu artık bütün eğitim bilimcilerince kabul edilmektedir. Bilgi çağının yöneticileri, öğretmenlerle etkileşime girerek, okul iklimini sağlıklı bir şekilde geliştirdiği gibi öğretmenin yeterlik duygularını da olumlu yönde etkileyerek okulun verimliliğini artırmayı temel görev bilmeyi öğrenmekle yükümlüdürler. Okulların kalitesi, okul yöneticilerinin kalitesi ile eşdeğer kabul edildiği günümüzde, okul yöneticilerinin çağdaş ve demokratik yönetim yaklaşımı sergileyebilmeleri, yöneticilik kalitesini yükseltebileceği gibi, okullarının kalitesini ve başarısını da artırabilecektir.
Günümüzde, bütün dünyada insana ilişkin sorunlar konuşulurken eğitimin liste başı olması, eğitim ve eğitim sorunlarının her zaman gündemi işgal etmesinin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.Türkiye?de de eğitimin istenen nitelikte olmadığı konuşulmakta, yazılmakta ve tartışılmaktadır. Hatta ülkede yaşanan bütün sorunların kaynağının nitelikli eğitim yoksunluğu ile açıklandığı görülmektedir. Eğitim kalitesi sorunlarının, aslında eğitim yönetimi sorununa bağlı olduğu söylenebilir. Okullar iyi yönetilebilirse, eğitimin kalitesi kendiliğinden istenen seviyeye doğru yükselebilecektir. Eğitim yönetiminin, doğrudan olmasa bile dolaylı olarak eğitim sorunları ile ilgisi vardır. Bundan dolayı, okulların faturası genellikle okul müdürlerine çıkarılmaktadır. Okul müdürü, okulda olumlu bir kurum iklimi oluşturarak amaca dönük etkinlikleri başlatmak, okulda öğrenci başarısını vurgulamak, öğretim programlarını koordine etmek, gibi faaliyetlerle öğrenci başarısına dolaylı bir katkıda bunarak okulun kalitesini ve verimini artırmada etkili olmaktadır. Çağdaş okul, öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanların mutluluk duyarak yaşadıkları bir kurum kavramına sahip olmalıdır. Eğitim yöneticisi, kurumda böyle bir kavramın meydana gelmesi için kendisini görevli kabul etmesi gerekmektedir. ?Yöneticiliğin okulu yoktur? anlayışından ?yöneticilerin de hizmet öncesinde ve hizmetiçinde olmak üzere iki dönemde eğitim alması, okulun verimliliğini artırır? anlayışına gelmeye hazırlanıyor olmamız, eğitim yönetimi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.
Okul yöneticisi, mevzuatı uygulayan ve statükoyu devam ettiren okul müdürü rolünü üstlenerek, bilgi çağının okul müdürü olunamayacağının farkına varmalıdır. Çağdaş yöneticide liderlik özelliğinin yanında, yöneticilik bilgisi, alana ilişkin teknik bilgi, insan ilişkileri becerisinin birlikte bulunması zorunluluğu vardır. Bu özellikler teori-uygulama ilişkisini de zorunlu kılmaktadır. Çünkü, çağdaş okul yöneticisi; kapsamlı insan bilgisine ulaşmış, etkili iletişim becerisine sahip, liderlik özellikleri baskın, anadilini doğru ve güzel kullanabilen, iletişim teknolojisine hakim, beden ve ruh yönünden sağlıklı, ben değil biz felsefesine inanmış yöneticidir. Okul müdürü, okulunun misyon ve vizyonunu belirleyerek, bunlara okulca ulaşabilmek için nasıl davranılması gerektiğinin hesabını yaparak, okul iklimini buna göre oluşturmakla yükümlüdür.
Bütün bunların anlamı, çağımızın eğitim yöneticisi, mevcut durumu sürekli geliştirmek için okulunu ?öğrenen kurumlar? olarak düzenleyip yaşatmakla ödevlidir.

HAYRETTİN USLU
TURGUTLU ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ

1 Yorum:

Blogger Guncel Blog said...

tşk

20:47  

Yorum Gönder

<< Ana Sayfa